Hornet

Takuya ‘Tappy’ Yoshikawa

Hornet

Takuya ‘Tappy’ Yoshikawa

7’3 Machupichu

Takuya ‘Tappy’ Yoshikawa